Redis 一度に複数keyの値を取得する

Redis 一度に複数keyの値を取得する

Redisで、一度に複数keyの値を取得する手順を記述してます。

環境

  • OS Ubuntu 21.10 (Impish Indri)
  • Redis 6.2.6

手順

一度に複数keyの値を取得するには、「mget」を使用します。

mget キー名 キー名 キー名 ...

実際に、keyに値を設定してみます。

127.0.0.1:6379> mget key1 key2 key3
1) "v1"
2) "v2"
3) "v3"

一部に「nil」が含まれていても取得されます。

127.0.0.1:6379> mget key1 key2 key3
1) "v1"
2) (nil)
3) "v3"